Tags

https://www.youtube.com/watch?v=tFcSgaTwzLg

 

Is bayn me hame  niche ke mauzu ke mutaliq tafseel se malumat hogi

– Tafsir-e-Quran ki ahmiyat
– Quran ke kitne naam hai and quran ka mana
– Quran ke 5 naam hai
1) Quran
2) Furqan
3) kitab
4) zikr
5) Noor
– Kyun Quran tamaam asmani qitabon me afzal hai
– Phile ummatiyoun ko unke qitabain hifz nahi hote the
– Macci aur madani surat ka matlab kya hai